Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst
tussen Tekstbestendig en de opdrachtgever, voor zover van deze
voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Tekstbestendig wordt hierna genoemd: leverancier. De opdrachtgever wordt
hierna genoemd: afnemer.

Kwaliteit
1. De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in
overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming
met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, wordt deze in
goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven.

Geheimhouding
2. De leverancier en de afnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst, van elkaar of
uit andere bron, hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als:
– dit door de andere partij is medegedeeld of
– als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de overeenkomst.

Concepttekst en eenmalige herziening
3. Indien de levering een tekst bevat, heeft de offerte betrekking op
levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de
afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn
niet in de geoffreerde prijs inbegrepen. Deze kunnen – altijd in goed overleg – apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij partijen expliciet iets anders overeenkomen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht
4. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging
uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende
opdracht:
– legt de leverancier vast in een aanvullende opdrachtbevestiging of
– wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.

5. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht
wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht
teksten die nog niet gereed zijn, te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling
voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde
deel van de opdracht.

6. Ingeval van overmacht bij de leverancier doet deze daar onverwijld
mededeling aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de leverancier opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de verplichting om van de leverancier het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Offerte en offertekosten
7. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste
gesprek verder gaat dan een presentatie van de leverancier en een kennismaking
met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een
werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan
kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een
verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking,
dan geldt het afgesproken uurtarief.

8. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in
competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de
competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van
omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als omvangrijk
geldt die offerte waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden
verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de
afnemer de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van
de leverancier en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van
artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging
9. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven
en wordt aangegeven:
– het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van
de afnemer en de omvang van het werk;
– in hoeverre medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
· welke materialen en gegevens hij aanlevert;
· wie de tekst goedkeurt;
· in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie
tekeningsbevoegd is;
· de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, digitaal of
andere informatiedrager) en het gewenste bestandsformaat;
· de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de
definitieve tekst of dienst.
Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals:
– research,
– conceptontwikkeling,
– eindredactie,
– administratieve ondersteuning, waaronder typewerk,
– correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden,
– verzorging van illustraties en/of fotografie,
– vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking,
– traffic,
– vertalingen,
– pretesten.

Kostensoorten
10. In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen
honorarium, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

Vrijwaring
11. De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten
en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt
de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de leverancier tegen
iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving,
tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier.

Aansprakelijkheid
12. De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele
schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de leverancier. Voor het geval wordt geoordeeld dat de
leverancier geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat de leverancier
jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot
maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten
13. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle
rechten bij de leverancier.

14. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet
verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en
wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het
overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander
gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de leverancier. De leverancier kan voor de
toestemming een vergoeding vragen.

15. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 14 behoudt de
leverancier zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.

16. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij
daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De afnemer moet
deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier
brengen en de leverancier moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat
naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen
overwegend bezwaar. De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld
of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

17. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van
de leverancier krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn
tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot
dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van
de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog
niet uitgevoerde deel van de opdracht.

18. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd
dient de afnemer bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken
zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel
valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.

19. Bij inbreuk op het auteursrecht is de afnemer schadevergoeding verschuldigd.
Als inbreuk op het auteursrecht van de leverancier wordt onder meer beschouwd:
. hergebruik van zijn werk zonder toestemming;
. publicatie in enig ander medium dan overeengekomen;
· aantasting van zijn werk;
· publicatie zonder naamsvermelding.

20. De bepalingen van artikel 13 tot en met artikel 19 hebben ook betrekking op
teksten die de leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij
de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling
21. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan de leverancier betaling in
termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de
geleverde teksten niet gebruikt.
De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum. De
leverancier kan het factuurbedrag verhogen met 2% kredietbeperkingstoeslag.
Bij betaling binnen dertig dagen kan in dat geval de kredietbeperkingstoeslag in
mindering worden gebracht. Bij betalingen later dan dertig dagen na de
factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die
dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling
nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in
verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het
factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen
22. Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer is Nederlands
recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze
overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen
proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken
een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door
de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier.

Oktober 2016, Tekstbestendig.