Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Tekstbestendig

Dit zijn de algemene voorwaarden van Tekstbestendig. Ze horen bij de offerte of de opdrachtbevestiging die je van mij ontvangt.

Als ik in deze voorwaarden ‘je’ of ‘jouw’ gebruik, bedoel ik jou als opdrachtgever. Gebruik ik ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik:

Ida Sluiskes
Tekstbestendig
Wilhelminastraat 13
7121 BV  Aalten
KvK: 55952674

OVER DEZE VOORWAARDEN

 1. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?
  Deze algemene voorwaarden gelden voor de offerte of de opdrachtbevestiging die ik je heb gestuurd, voor de overeenkomst die we met elkaar sluiten en voor alle opdrachten die ik voor je uitvoer. Ga je akkoord? Dan ga je er ook mee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn.
 1. Wat gebeurt er als een onderdeel van deze voorwaarden niet meer geldig is?
  Als een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig is, bijvoorbeeld doordat de wet veranderd is, dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. We overleggen over een nieuwe afspraak die het ongeldige onderdeel vervangt. We zoeken hiervoor aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden.
 1. Wat doen we als iets niet in deze voorwaarden is geregeld?
  De regels voor de meest voorkomende zaken staan in deze voorwaarden. Wil een van ons extra afspraken maken, dan overleggen we eerst en leggen we de nieuwe afspraken daarna vast. We zoeken hiervoor aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden.
 1. Wat als we andere afspraken willen maken of andere voorwaarden willen gebruiken?
  Ik kan afwijken van specifieke bepalingen in deze algemene voorwaarden. Op dat moment zijn die bepalingen niet meer van toepassing en geldt wat in mijn offerte of in de opdrachtbevestiging staat.
  Wil je zelf afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden of van mijn offerte of de opdrachtbevestiging? Dan zijn de afspraken pas geldig als ik ze per mail of per post heb bevestigd.
  Jouw inkoopvoorwaarden wijs ik expliciet af. Als ik wel op basis van jouw inkoopvoorwaarden wil werken, bevestig ik het altijd schriftelijk.

OVER HET VOORBEREIDENDE TRAJECT

 1. Hoe kom ik tot een voorstel?
  Ik werk met pakketten en met vaste prijzen. Alleen als jouw vraag afwijkt van een pakket, ontvang je een offerte. We hebben eerst een oriënterend gesprek. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Op basis van dit gesprek stuur ik een offerte. In alle andere gevallen ontvang je een opdrachtbevestiging als je akkoord gaat met één van de pakketten.Als het oriënterend gesprek verder gaat dan een kennismaking en een bespreking van jouw wensen, kan ik hiervoor kosten in rekening brengen. Dit kan ik bijvoorbeeld doen als de kennismaking overgaat in een werkbespreking en als we al direct ingaan op mogelijke oplossingen.
  Stel je prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen of adviezen, dan maak ik dat graag voor je. Hiervoor reken ik mijn uurtarief.
 1. Wanneer hebben we een overeenkomst?
  Er is sprake van een overeenkomst als je mij een schriftelijk akkoord geeft op de offerte of de opdrachtbevestiging en als ik de opdracht heb bevestigd. Dit kan per post of per mail.
  Heb je mij dit schriftelijke akkoord niet gegeven, maar werk je al wel mee aan de uitvoering van de opdracht of stem je ermee in dat ik met mijn werkzaamheden start? Of doe je al een aanbetaling? Dan geef je daarmee je akkoord en is de overeenkomst tot stand gekomen.

OVER DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Wat kun je van mij verwachten tijdens de opdracht?
  Ik doe mijn uiterste best om de opdracht tot in de puntjes uit te voeren. En om ervoor te zorgen dat mijn werk voldoet aan de eisen die je aan een professionele tekstschrijver mag stellen.
  Als we voor de opdracht een planning hebben afgesproken, dan is deze indicatief. Ik streef er altijd naar om me aan de planning te houden. Of dat lukt, is mede afhankelijk van hoe snel jij de afgesproken informatie aanlevert en hoe snel je een terugkoppeling geeft op mijn concepten.
 1. Hoe ga ik om met vertrouwelijke informatie?
  Geef je tijdens de opdracht vertrouwelijke informatie aan mij, dan behandel ik die ook vertrouwelijk. Ik vraag je om duidelijk aan te geven welke informatie vertrouwelijk is.
  Ik deel de vertrouwelijke informatie die ik van je krijg alleen met anderen als:
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven
 • ik volgens de wet verplicht ben de informatie te delen
 • de informatie al publiekelijk bekend is. Dit geldt ook voor de (concept)teksten die ik schrijf, als je hebt aangegeven dat daar vertrouwelijke informatie in staat. Ik laat deze niet aan anderen lezen, behalve aan medewerkers van mijn eigen bedrijf.
 1. Hoe werken we prettig samen?
  Ik vind het belangrijk dat de opdracht soepel verloopt. Als er iets niet goed loopt, hoor ik dit graag zo snel mogelijk van je. Dan proberen we samen tot een oplossing te komen.
  Het kan zijn dat ik je een concept voorleg ter goedkeuring. Ik vraag je dan om zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 15 werkdagen een terugkoppeling te geven op dit concept. Doet je dit later? Dan moet ik me misschien weer inlezen. Als het meerwerk oplevert, breng ik hiervoor extra uren in rekening.
  Geef je na 30 werkdagen geen terugkoppeling op mijn concept, ook al heb ik je daaraan herinnerd? Dan geldt de opdracht als geleverd. Ik breng in dat geval de uren in rekening die ik tot dan toe heb gemaakt. Hebben we een vaste prijs afgesproken? Dan breng ik die vaste prijs in rekening.

OVER TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

 1. Wat doen we als de opdracht tussentijds wijzigt?
  De informatie die je tijdens de briefing hebt gegeven is het uitgangspunt voor mijn offerte of de opdrachtbevestiging. Heb je bepaalde informatie tijdens de briefing niet vermeld of blijkt tijdens de opdracht dat jouw wensen anders zijn? Dan neem ik contact met je op om dit te bespreken. Het kan zijn dat de opdracht hierdoor zodanig gewijzigd is dat er een andere prijs tegenover staat. In dat geval maak ik een nieuwe offerte en ga ik pas aan de slag na jouw akkoord.
  Wil je zelf de opdracht tussentijds wijzigen of uitbreiden? Ook dan maak ik na overleg een nieuwe offerte of opdrachtbevestiging en ga ik na jouw akkoord aan de slag.
 1. Kun je of kan ik de opdracht tussentijds beëindigen?
  Je kunt de opdracht tussentijds beëindigen. Daarvoor gelden de volgende regels:
 • Heb ik op het moment dat je de opdracht beëindigt, al een deel van de tekst geschreven of geredigeerd, maar is deze tekst niet af? Dan ben ik niet verplicht om deze tekst te leveren.
 • Je betaalt alle uren die ik tot de beëindiging van de opdracht heb gemaakt.
 • Ik heb uren gereserveerd voor jouw opdracht. Die uren vallen plotseling weg als jij de opdracht tussentijds beëindigt. Er is sprake van gederfde inkomsten. Ter compensatie kan ik je vragen om mij een schadevergoeding te betalen van 50% van het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. Je bent verplicht om die vergoeding te betalen.
 • Als het gaat om een opdracht die langer duurt dan 3 maanden, geldt een opzegtermijn van 14 dagen. In dat geval hoef je geen schadevergoeding te betalen voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Wel betaal je de uren die ik tot het moment van beëindiging heb gemaakt.
 • Voor het abonnement (Constant Copy c.q. Copy-Co) is de opzegtermijn 2 maanden. Als je opzegt in maand x, stopt de facturering per maand x+2. Jaarabonnementen zijn per jaar opzegbaar, tot aan de verlengingsdatum.
 • Voor opdrachten die korter duren dan 3 maanden geldt geen opzegtermijn. Ik kan de opdracht alleen tussentijds beëindigen als het gaat om een opdracht die langer duurt dan 3 maanden. In dat geval geldt voor mij een opzegtermijn van 14 dagen. Je betaalt mij dan de uren die ik tot dan toe heb gemaakt. Ik lever je alle teksten die ik tot dan toe heb geschreven, ook al zijn die nog niet af.
 1. Kun je de opdracht intrekken of uitstellen?
  Als ik met jou een overeenkomst aanga, reserveer ik tijd om de opdracht uit te voeren. Stel je de opdracht uit of trek je hem in? En doe je dat binnen 5 werkdagen voordat ik aan de opdracht zou beginnen? Dan kan ik die uren niet zo snel weer met een andere opdracht invullen. De intrekking of het uitstel levert mij financieel nadeel op. Om dat nadeel te beperken spreken we af dat je de opdracht wel mag intrekken of uitstellen, maar dat ik je ter compensatie van de gederfde inkomsten een schadevergoeding kan vragen. Die schadevergoeding is 50% van het geoffreerde bedrag. Als ik je om deze schadevergoeding vraag, bent je verplicht om die te betalen.

OVER DE AFRONDING VAN DE OPDRACHT

 1. Wie is waarvoor verantwoordelijk?
  Als tekstschrijver ben ik verantwoordelijk voor de taalkundige kwaliteit van de tekst. Als opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke correctheid. Controleer daarom altijd of de inhoud van de tekst juist en volledig is of laat dat doen door een inhoudelijk deskundige. Laat je deze controle na of voer je de controle niet zorgvuldig uit? En zitten er daardoor inhoudelijke onvolkomenheden of onjuistheden in de tekst? Dan kan ik daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
  Laat je de tekst drukken of printen, dan moet je deze zelf controleren op fouten. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een drukproef vragen. Laat je deze controle na of voer je de controle niet zorgvuldig uit? En zitten er daardoor fouten in de tekst die bij een controle ontdekt hadden kunnen worden? Dan kan ik daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 1. Wat gebeurt er als ik een tekst niet op de afgesproken tijd kan leveren?
  Het kan gebeuren dat ik een tekst niet op de afgesproken tijd kan leveren of dat ik mijn werkzaamheden niet kan uitvoeren door omstandigheden buiten mijn invloed. Bijvoorbeeld door ernstige ziekte, het overlijden van een naaste, een brand of een natuurramp. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op om samen naar een oplossing te zoeken. Mogelijk kan ik een collega inzetten of alvast een deel van de tekst leveren.
  Lukt het niet om een bevredigende oplossing te vinden, dan worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort. Dit betekent dat ik de werkzaamheden uitstel, maar wel de verplichting houd om ze later uit te voeren. Als deze situatie langer duurt dan 2 maanden, kun je of kan ik de overeenkomst beëindigen (ontbinden). Dat doen we met een schriftelijke verklaring. In dat geval betaal je de uren die ik tot dan toe heb gemaakt. Dit hoeft niet als ik nog niets heb opgeleverd of als de tekst die ik oplever niet zelfstandig gebruikt kan worden.
 1. Tot wanneer kun je klagen als je ontevreden bent?
  Als ik de definitieve tekst heb opgeleverd, hoor ik graag wat je ervan vindt. Ben je niet tevreden over het resultaat, dan vraag ik je om dit uiterlijk binnen 20 werkdagen te laten weten (te klagen). We zoeken dan samen naar een oplossing.
  Hoor ik binnen 20 werkdagen niets van je, dan betekent dat dat je de tekst hebt geaccepteerd en dat deze geldt als opgeleverd. Je bent dan verplicht om de factuur te betalen.

OVER DE PRIJS EN DE BETALING

 1. Wat is inbegrepen in de prijs en wanneer is er sprake van meerwerk?
  Ik werk met vaste pakketten en vaste prijzen. Wijkt jouw opdracht af? Dan krijg je een offerte. In de offerte beschrijf ik welke werkzaamheden ik doe en welke prijs ik daarvoor reken. Dit kan een vaste prijs zijn of een indicatieve prijs op basis van een inschatting van de uren. In het laatste geval kan het aantal uren dat ik daadwerkelijk in rekening breng, afwijken van de prijs in de offerte. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de opdracht in de praktijk groter blijkt te zijn dan verwacht.
  Als het om een substantiële overschrijding van de uren gaat, meld ik dat tijdig zodat we eventueel een alternatieve oplossing kunnen zoeken.Heb je gekozen voor één van mijn pakketten? Dan geldt het tarief alleen voor de werkzaamheden die ik in mijn offerte of opdrachtbevestiging heb beschreven. Vraag je me om werkzaamheden uit te voeren die niet binnen het pakket vallen, dan laat ik je tijdig weten dat ik hiervoor extra kosten reken. Desgewenst kan ik daarvoor een aanvullende offerte maken.
  Standaard is altijd één concepttekst en één herzieningsronde in de prijs inbegrepen. Blijken er meerdere herzieningsrondes nodig te zijn, dan breng ik die apart in rekening.
 1. Wat zijn de regels voor de betaling?
  Over de betaling spreken we het volgende af:
 • De betalingstermijn van de facturen is 14 dagen.
 • Ook als je de tekst niet gebruikt, betaal je de factuur.
 • Ik vraag een aanbetaling van minimaal 30%, afhankelijk van het pakket dat je kiest.
  Voor het abonnement Constant Copy betaal je maandelijks, voorafgaand aan de werkzaamheden.
  In alle gevallen van vooruitbetaling heb ik het recht om te wachten met de uitvoering van de opdracht totdat je (de aanbetaling of het abonnement) betaald hebt. Mocht ik door jouw uitstel de planning niet halen, dan is dat niet aan mij toe te rekenen.
 • Als je niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet, kan ik wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. De incassokosten bedragen:
 • over de eerste € 2.500: 15% van het factuurbedrag (met een minimum van € 40);
 • over de volgende € 2.500: 10% van het factuurbedrag;
 • over de volgende € 5.000: 5% van het factuurbedrag;
 • over alle bedragen daarboven: 1% van het factuurbedrag.De incassokasten kunnen maximaal € 6.775 bedragen.

OVER MOGELIJKE CONFLICTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wat doen we als we een conflict hebben?
  Als we onverhoopt een conflict hebben, lossen we het bij voorkeur onderling op. Alleen als dit niet lukt, leggen we het conflict voor aan de bevoegde rechter. Behalve als de wet iets anders voorschrijft, is dit altijd een rechter in het arrondissement waar ik met mijn bedrijf gevestigd ben. Op onze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 1. Wat moet je doen als je mij aansprakelijk wilt stellen voor schade?
  Het kan zijn dat je mij aansprakelijk wilt stellen voor schade. Dit kan bijvoorbeeld schade zijn die je hebt geleden doordat ik mijn verplichtingen uit de overeenkomst niet ben nagekomen. Maar het kan ook schade zijn die op een ander manier is ontstaan, bijvoorbeeld door een onrechtmatige daad. Mocht je mij voor schade aansprakelijk willen stellen, dan gelden de volgende regels:
 • Om mij aansprakelijk te stellen voor het niet of onvoldoende nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst, moet je mij een schriftelijk bericht (ingebrekestelling) sturen. Daarin moet je met voldoende argumenten beschrijven waarvoor je mij aansprakelijk stelt. Ook moet je mij een redelijke termijn geven om op dit bericht te reageren, of om eventuele schade te verminderen of op te lossen. Wat een redelijke termijn is, hangt van de specifieke situatie af.
 • Als ik aansprakelijk ben voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag. Dit maximale bedrag is gelijk aan het bedrag dat ik voor de opdracht heb geoffreerd, exclusief btw. Heb ik geen vaste prijs geoffreerd, maar een indicatief bedrag op basis van de inschatting van de uren? Dan geldt dit indicatieve bedrag als maximum.
 • Als ik voor aansprakelijkheid verzekerd ben, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.
 • Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. Deze schade sluit ik expliciet uit.
 • De beperking van aansprakelijkheid geldt niet als ik de schade opzettelijk heb veroorzaakt of als de schade is ontstaan doordat ik bewust roekeloos heb gehandeld.

OVER HET INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Wat mag je met mijn teksten doen?
  Als ik een tekst geschreven heb, bezit ik de intellectuele-eigendomsrechten op deze tekst, zoals de auteursrechten. Als ik een tekst redigeer of herschrijf, bezit jij deze rechten.
  Behalve als we dit expliciet anders zijn overeengekomen, draag ik de intellectuele-eigendomsrechten niet aan je over. Wel geef ik je het recht (de licentie) om de tekst te gebruiken voor het doel en het medium dat ik in mijn offerte of opdrachtovereenkomst heb gespecificeerd. Ik geef je deze licentie zodra je de volledige factuur hebt betaald. De licentie is exclusief: alleen jij mag deze tekst voor het genoemde doel en medium gebruiken.
  Wil je de tekst (nu of later) ruimer gebruiken dan voor het gespecificeerde doel en medium, neem dan contact met mij op. Dan overleggen we over de voorwaarden voor dit gebruik. Eventueel kan ik je voor dit extra gebruik een vergoeding vragen.
  Gebruik je de tekst zonder mijn toestemming voor een ander doel of medium dan waarvoor de licentie geldt? Dan kan ik je een schadevergoeding vragen van maximaal het bedrag dat je voor de opdracht betaald hebt. Deze schadevergoeding is direct opeisbaar: we hoeven hiervoor niet eerst naar de rechter.
 1. Moet je mijn naam vermelden?
  Je bent niet verplicht om mijn naam bij de tekst te vermelden, behalve als ik dit expliciet in de offerte heb opgeschreven. In het laatste geval moet je mijn naam wel vermelden. Dit kan ook een pseudoniem zijn.
 1. Hoe regelen we een overdracht van de auteursrechten?
  Bij bepaalde opdrachten kan ik ervoor kiezen om de auteursrechten aan je over te dragen. In dat geval regelen we die overdracht met een schriftelijke overeenkomst (akte van overdracht). Ik kan een vergoeding voor deze overdracht vragen, die je verplicht bent te betalen.
 1. Wat kan ik doen als je de tekst sterk wijzigt?
  Heb je de tekst ingrijpend gewijzigd en kan ik hierdoor niet meer achter de tekst staan? Dan kan ik van je vragen om in geen geval mijn naam bij de tekst te vermelden. Daarnaast heb ik het recht om het gebruik van de tekst te verbieden op grond van mijn persoonlijkheidsrechten. Je blijft dan wel verplicht om mijn factuur te betalen.
  Kom ik er pas na de publicatie achter dat je de tekst zodanig hebt gewijzigd dat ik er niet meer achter kan staan? Dan kan ik je vragen om de publicatie ongedaan te maken, als deze bijvoorbeeld online gepubliceerd is. Kan deze publicatie niet meer ongedaan gemaakt worden? Dan kan ik je een schadevergoeding vragen van maximaal het totale bedrag dat je voor de opdracht betaald hebt. Deze schadevergoeding is direct opeisbaar: we hoeven hiervoor niet eerst naar de rechter.

Tot slot
Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact met mij op. Je kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-10427706 en mailadres info@tekstbestendig.nl. Ik zie uit naar een prettige samenwerking, laten we er wat moois van maken!

november 2019,
Ida Sluiskes